Prevádzka MŠ v auguste 2021


Od 1.8.2021 – 27.8.2021 je v prevádzke MŠ Ľ. Fullu 12, Bratislava
Prihlásené deti z MŠ Ľ. Fullu 12 sa budú schádzať nasledovne:
MŠ Ľ. Fullu 12 - Kuriatka + Lienky – trieda Kuriatok
Myšky + Žabky – trieda Myšiek
Včielky + Žabky – trieda Včielok
MŠ Kolískova 14 - trieda Žabky + Lienky
Povinnosť uhradiť školné 30,- Eur je do 5.8.2020 na IBAN SK80 5600 0000 0018 0414 1030
Stravné uhradiť do 1.8.2020 – 20 Eur predškoláci a 45 Eur ostatné deti. Podľa odchodených dní bude
v septembri vrátený preplatok stravného na účet zákonného zástupcu

Platby realizovať od júla 2021.
Rodičia detí z MŠ Ľ. Fullu, informujte sa o stravnom u vedúcej ŠJ, v prípade vysokého preplatku nemusíte
stravné na august uhrádzať.
ŠJ pri MŠ Ľ. Fullu IBAN SK14 5600 0000 0018 0414 5031
Pri nástupe priniesť dieťaťu fľašu s vodou, ktorú si dieťa nechá v skrinke.