Školský rok 2020/2021 

Prevádzka materskej školy - 6:30 do 17:00 hod.Potrebné potvrdenia v MŠ:

  • rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prvý deň nástupu a po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov), vypísané tlačivo rodič prinesie pri nástupe dieťaťa alebo si ho vypíše priamo v triede 

  • rodičia nových detí si prinesú vypísané tlačivo  Adaptačný dotazník, dohodnú sa s triednou učiteľkou na adaptácii dieťaťa 

  • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá rodič Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Týka sa 5-6 ročných detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

Rodičia vstupujú do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest, čas obmedzia na minimum.

Ak bude dieťa navštevovať MŠ len v dopoludňajších hodinách, oznámte to prvý deň učiteľke v triede.
Osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka.


Všetky tlačivá nájdete v sekcii TLAČIVÁ - NA STIAHNUTIE.