OZNÁMENIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE


PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE OD 2.MÁJA 2023 - DO 12.MÁJA 2023, NASLEDOVNE:

2.MÁJA 2023 – OD 11,00 h. – DO 13,00 h.

4.MÁJA 2023 – OD 11,00 h. – DO 13,00 h.

9.MÁJA 2023 – OD 16,00 h. – DO 17,00 h.

11.MÁJA 2023 – OD 16,00 h. – DO 17,00 h.

12.MÁJA 2023 – OD 12,00 h. – DO 13,00 h.

TLAČIVO ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA NÁJDETE V ODKAZE POD TÝMTO OZNAMOM ALEBO SI HO MÔŽETE OSOBNE VYZDVIHNÚŤ AJ PRIAMO V MATERSKEJ ŠKOLE (TLAČIVÁ BUDÚ ZA PLASTOVÝMI DVERAMI NA HLAVNOM VCHODE DO MŠ – NIE JE POTREBNÉ ZVONIŤ).

ŽIADOSŤ JE POTREBNÉ VYPÍSAŤ ČITATEĽNE A PODPÍSAŤ OBOMA RODIČMI. DÔVODY NA PODPÍSANIE ŽIADOSTI JEDNÝM RODIČOM:

  • ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA SA MÔŽU DOHODNÚŤ, ŽE ŽIADOSŤ PODPISUJE IBA JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA A ROZHODDNUTIE SA DORUČÍ IBA TOMU, KTORÝ ŽIADOSŤ PODPISUJE, AK PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O TEJTO SKUTOČNOSTI DORUČIA/PREDLOŽIA RIADITEĽKE MŠ SPOLU SO ŽIADOSŤOU O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE A TOTO PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE MUSÍ BYŤ PODPÍSANÉ OBOMA RODIČMI.

POVINNOU SÚČASŤOU ŽIADOSTI JE AJ POTVRDENIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA, KTORÉHO SÚČASŤOU JE AJ ÚDAJ O POVINNOM OČKOVANÍ.

OVERENIE ÚDAJOV UVEDENÝCH V ŽIADOSTI PREBEHNE PRIAMO PRI ODOVZDÁVANÍ ŽIADOSTI RIADITEĽKE MATERSKEJ ŠKOLY, Z TOHO DÔVODU JE POTREBNÉ PRINIESŤ SI OBČIANSKY PREUKAZ A RODNÝ LIST DIEŤAŤA – K NAHLIADNUTIU.

PRE DIEŤA, KTORÉ DOSIAHNE 5 ROKOV VEKU DO 31.AUGUSTA 2023 JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ.

RODIČ HO PRIHLÁSI DO SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY V MESTSKEJ ČASTI, KDE MÁ TRVALÝ POBYT.

PRIJÍMANIE DETÍ JE V KOMPETENCII RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY, KTORÁ ROZHODUJE PODĽA SPRÁVNEHO PORIADKU.

O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DIEŤAŤA ROZHODNE RIADITEĽKA MŠ DO 30.6.2023.