29.5.2020 - Pokyny rodičom k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v materskej škole (MŠ) do konca školského roka 2019/2020

V súlade s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.5.2020 k otvoreniu materských škôl vydávam nasledovné pokyny k:

a)     prevádzke a vnútornému režimu materskej školy do konca šk. r. 2019/2020,

b)     podmienkam na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia detí.

Prevádzka MŠ: Od 7:00 h – do 16:30 h podľa rozhodnutia zriaďovateľa 

VSTUPY

 • Otvorené sú obidva vstupy do materskej školy.

 • Smer do herní nájdete označený šípkami.

 • Pri vstupe použiť návleky, vydezinfikovať si ruky.

 • Prvý deň pri nástupe evidujeme dieťa už vo vchode, pokiaľ nie je v zozname, do MŠ nebude prevzaté.

 • V priestore chodby a šatne dodržiavať odstup 2 m, zdržiavať sa na vyznačenom priestore.

 • V šatni môže byť jeden rodič s dieťaťom najdlhšie 10 minút.

 • Priniesť si so sebou vyplnené tlačivá (z webovej stránky), ktoré rodičia odovzdajú hneď ráno učiteľke.

 • Prineste si so sebou pero.

Základné informácie:

 • Priestory MŠ ako aj hrové prvky v exteriéri sú dezinfikované a naďalej sa budú dezinfikovať najmenej 2 x denne.

 • Deti budú pracovať od vstupu až do ukončenia prevádzky v maximálne 15 členných nemenných skupinách (nie klasických triedach) s pedagogickými zamestnancami v dvoch smenách.

 • Počet skupín v MŠ je podmienený personálnymi, materiálnymi a priestorovými podmienkami MŠ.

 • Delenie skupín a spájanie detí počas týždňa nie je možné (do konca júna nie sú zriadené zberné ranné ani koncové triedy).

 • Pri nízkom počte detí v skupine sa nasledujúci týždeň môžu skupiny spojiť.

 • Deti sú v nemenných týždenných skupinách, v skupine sú aj deti, ktoré predtým neboli v spoločnej triede. Súrodenci sú v skupine spolu.

 • Dieťa s nariadenou karanténou nie je možné umiestniť v materskej škole.

 • Pri pobyte dieťaťa v interiéri a v exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška, počas dňa jednotlivé skupiny neprídu do blízkeho kontaktu.

 • Rezervné rúško má dieťa v skrinke.

 • MŠ nebude organizovať žiadne spoločné akcie a aktivity.

 • Stravovanie detí je zabezpečené v bežnej podobe.

 • Vzdialenosť medzi lôžkami na odpočinok je 1 meter.

 • Je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Pokyny pre rodičov 

Rodičia sú povinní dodržiavať opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 • nosiť vždy v priestoroch MŠ rúško.

 • dodržiavať 2 m vzdialenosť pri príchode pred vstupom do budovy MŠ, pri odovzdávaní dieťaťa a pri účasti na rannom filtri od ostatných rodičov s deťmi.

 • pri prvom nástupe dieťaťa a po každom prerušení dlhšom ako 3 dni predložia písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)

 • denne svojím podpisom, v šatni potvrdia Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6)

 • zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení:

-         pri vstupe do MŠ použiť dezinfekciu rúk,

-         zdržiavať sa v priestore MŠ pri preberaní dieťaťa maximálne 10 minút,

-         dieťa sa v šatni prezlečie, pri vstupe do triedy mu bude odmeraná teplota.

 • odovzdajú dieťa zamestnancovi MŠ až po vykonanom rannom filtri a následne si dieťa umyje ruky,

 • zabezpečia dieťaťu čisté prezuvky, pyžamo a hygienický balíček (dezinfekčný gél na ruky pre dieťa, papierové vreckovky),

 • odovzdajú v triede 2 kuchynské rolky na utieranie rúk (namiesto handrových uterákov), 1 vyťahovacie vreckovky zo škatule (odovzdať v triede),

 • každý deň prinesú dieťaťu fľašu s vodou a uložia do skrinky v šatni,

 • zabezpečia, aby dieťa z MŠ vyberala len osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti (súrodenec musí mať minimálne 10 rokov),

 • vstupujú do priestorov MŠ len v ochrannej obuvi - s návlekmi (doporučujeme vlastné návleky),

 • opakovane v pondelok prinesú dieťaťu čisté pyžamo, (uterák sa nepoužíva!!!),

 • nosenie vlastných hračiek a iných predmetov do MŠ nie je povolené,

 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19 bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku MŠ, povinnosťou je aj hlásenie karantény ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom,

 • prevažná väčšina aktivít s deťmi bude v exteriéri, preto prosíme o prípadné náhradné/doplňujúce oblečenie do skriniek,

 • zvýšenú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov

Rozvrh dňa:

7:00                           Ranný filter

                                    Hry a činnosti detí, hygiena

8:20 (8:40)                 Desiata                      

                                    Dopoludňajšie aktivity

                                    Pobyt vonku, hygiena

11:20 (11:45)             Obed

                                   Preberanie detí končiace obedom

                                    Odpočinok, hygiena

14:20 (14:40)             Olovrant

                                    Popoludňajšie aktivity

                                    Pobyt vonku

Ráno o 8:00 hod. uzamykáme vchody.

Na obed od 12:00 do 12:30 odomykáme vchody pre preberanie detí končiace obedom.

Po olovrante o 15:00 odomykáme budovu.

Materskú školu zamykáme o 16:30 hodine.