Návrat do škôl v roku 2021:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/Pokyny rodičom k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v materskej škole.

Prevádzka MŠ: od 7:00 h – do 17:00 h

VSTUPY

 • Otvorené sú obidva vstupy do materskej školy.

 • Smer do herní nájdete označený šípkami.

 • Pri vstupe použiť návleky, vydezinfikovať si ruky.

 • V priestore chodby a šatne dodržiavať odstup 2 m, zdržiavať sa na vyznačenom priestore.

 • V šatni môže byť iba jeden rodič s dieťaťom, čas obmedziť na minimum.

Základné informácie:

 • Priestory MŠ ako aj hrové prvky v exteriéri sú dezinfikované a naďalej sa budú dezinfikovať najmenej 2 x denne.

 • Dieťa s nariadenou karanténou nie je možné umiestniť v materskej škole.

 • Horné dýchacie cesty dieťaťa sú prekryté rúškom.

 • Rezervné rúška má dieťa v skrinke.

 • MŠ nebude organizovať žiadne spoločné akcie a aktivity.

 • Stravovanie detí je zabezpečené v bežnej podobe.

 • Zabezpečená dostatočná vzdialenosť medzi lehátkami.

 • Časté a intenzívne vetranie.

Pokyny pre rodičov 

Rodičia sú povinní dodržiavať opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 • nosiť vždy v priestoroch MŠ rúško, respirátor,

 • dodržiavať 2 m vzdialenosť pri príchode pred vstupom do budovy MŠ, pri odovzdávaní dieťaťa a pri účasti na rannom filtri od ostatných rodičov s deťmi,

 • po každom prerušení dlhšom ako 5 dni predložia písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ,

 • zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení,

 • odovzdajú dieťa zamestnancovi MŠ po vykonanom rannom filtri a následne si dieťa umyje ruky,

 • zabezpečia dieťaťu čisté prezúvky, pyžamo a hygienický balíček (dezinfekčný gél na ruky pre dieťa, papierové vreckovky),

 • opakovane v pondelok prinesú dieťaťu čisté pyžamo, (uterák sa nepoužíva!!!),

 • nosenie vlastných hračiek a iných predmetov do MŠ nie je povolené,

 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19 bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku MŠ, povinnosťou je aj hlásenie karantény ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom,

 • prevažná väčšina aktivít s deťmi bude v exteriéri, preto prosíme o prípadné náhradné/doplňujúce oblečenie do skriniek,

 • zvýšenú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov

Rozvrh dňa:

7:00                             Ranný filter

                                    Hry a činnosti detí, hygiena

8:20 (8:40)                 Desiata                      

                                    Dopoludňajšie aktivity

                                    Pobyt vonku, hygiena

11:20 (11:45)             Obed

                                   Preberanie detí končiace obedom

                                    Odpočinok, hygiena

14:20 (14:40)             Olovrant

                                    Popoludňajšie aktivity

                                    Pobyt vonku

Ráno o 8:00 hod. uzamykáme vchody.

Na obed od 12:00 do 12:30 odomykáme vchody pre preberanie detí končiace obedom.

Po olovrante o 15:00 odomykáme budovu.