Pokyny rodičom k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v materskej škole.


Vstupy:

 • Otvorené sú obidva vstupy do materskej školy.
 • Smer do herní nájdete označený šípkami.
 • Pri vstupe použiť návleky, vydezinfikovať si ruky.
 • V priestore chodby a šatne dodržiavať odstup 2 m, zdržiavať sa na vyznačenom priestore.
 • V šatni môže byť iba jeden rodič s dieťaťom, čas obmedziť na minimum.

Základné informácie:

 • Horné dýchacie cesty dieťaťa môžete prekrývať rúškom.
 • Rezervné rúško má dieťa v skrinke.
 • MŠ nebude organizovať žiadne spoločné akcie a aktivity.
 • Stravovanie detí je zabezpečené v bežnej podobe.
 • Zabezpečená dostatočná vzdialenosť medzi lehátkami.
 • Časté a intenzívne vetranie.

Pokyny pre rodičov: 

Rodičia sú povinní dodržiavať opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 • nosiť vždy v priestoroch MŠ respirátor,
 • dodržiavať 2 m vzdialenosť pri príchode pred vstupom do budovy MŠ, pri odovzdávaní dieťaťa a pri účasti na rannom filtri od ostatných rodičov s deťmi,
 • po každom prerušení dlhšom ako 5 dni predložia písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ,
 • zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení,
 • odovzdajú dieťa zamestnancovi MŠ po vykonanom rannom filtri a následne si dieťa umyje ruky,
 • zabezpečia dieťaťu čisté prezúvky, pyžamo a hygienický balíček (dezinfekčný gél na ruky pre dieťa, papierové vreckovky),
 • opakovane v pondelok prinesú dieťaťu čisté pyžamo, (uterák sa nepoužíva),
 • nosenie vlastných hračiek a iných predmetov do MŠ nie je povolené,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19 bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku MŠ, povinnosťou je aj hlásenie karantény ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom,
 • prevažná väčšina aktivít s deťmi bude v exteriéri, preto prosíme o prípadné náhradné/doplňujúce oblečenie do skriniek,
 • zvýšenú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov.