Prijímanie detí

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať v dňoch od 4.5.2020 – do 15.5.2020 formou online žiadosti.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nájdete na nasledovnom odkaze TU

- ak nemáte prístup k internetu, počítaču, môžete si vyzdvihnúť žiadosť na MiÚ v papierovej forme a hodiť ju do schránky MiÚ

Zákonní zástupcovia (ďalej „rodičia“) predložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od detského lekára. Ak vyjadrenie lekára do termínu nedoložia, bude dieťa prijaté na adaptačný pobyt.

Online žiadosť si škola vytlačí a obidvaja rodičia ju prídete v určených hodinách podpísať. Prinesiete Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré priložíme k Vašej online žiadosti.

Máte možnosť vypísať pôvodnú Žiadosť do materskej školy. Vypísané tlačivo podpíšete obidvaja rodičia a potvrdené od lekára doručíte do materskej školy emailom, poštou, osobne, alebo ho vhodíte do schránky na budove MŠ. Táto žiadosť bude súčasťou online žiadosti.

Riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí/neprijatí najneskôr do 15.7.2020

O prípadných zmenách Vás budeme informovať na webovej stránke.

V prípade nejasností môžete telefonicky kontaktovať riaditeľku MŠ.

Podmienky prijatia zo zákona

  • Do MŠ sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné,

  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ďalšie podmienky prijímania - prednostné prijatie dieťaťa - súrodenca v materskej škole, spĺňajúceho podmienky veku.