Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Ľ. Fullu 12, Bratislava na školský rok 2024/2025

Prijímanie žiadostí sa uskutoční v termíne od 2. mája 2024 do 10. mája 2024:

2. MÁJA 2023 – OD 11,00 h – DO 13,00 h

3. MÁJA 2023 – OD 11,00 h – DO 13,00 h

6. MÁJA 2023 – OD 16,00 h – DO 17,00 h

7. MÁJA 2023 – OD 16,00 h – DO 17,00 h

10. MÁJA 2023 – OD 12,00 h – DO 13,00 h

Priebeh zápisu:

Prosíme o vyplnenie a vytlačenie elektronickej žiadosti, následne po potvrdení pediatrom a s podpismi oboch zákonných zástupcov prineste osobne v termínoch uvedených vyššie.


Elektronická žiadosť bude aktívna od 18. 4. 2024:

skolkafullu.edupage.org/register


V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa nemajú možnosť vyplniť a vytlačiť elektronickú žiadosť, môžu si papierovú žiadosť vyzdvihnúť osobne v materskej škole.

Zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.

Ak zákonní zástupcovia bývajú v spoločnej domácnosti odporúčame pre efektívnu komunikáciu priložiť k žiadosti aj dohodu o doručovaní rozhodnutia len jednému zákonnému zástupcovi. (príloha č.1)

Ak nie je možné získať súhlas druhého zákonného zástupcu dieťaťa, treba vyplniť čestné prehlásenie (príloha č. 2)

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2024.

 

V Bratislave, 5. 4. 2024

Eva Jurská

riaditeľka školy