Rada školy 

pri MŠ Ľ. Fullu 12 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 25.3.2004. Súčasná rada školy bola
ustanovená po voľbách 26.10.2016. 

Funkčné obdobie štyroch rokov sa začalo dňom 26.10.2016.