Rada školy pri MŠ Ľ. Fullu 12 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 25.3.2004. Súčasná rada školy bola
ustanovená po voľbách 26.10.2016. Funkčné obdobie štyroch rokov sa začalo dňom
26.10.2016.


 Členovia rady školy:


Meno a priezvisko  Funkcia Zvolený/delegovaný za
1. Mgr. Radoslav Ďurajka PhD. predseda rodičov
2. Gabriela Belačičová podpredseda pedagogických zamestnancov
3. Mgr. Iliana Medviďová člen zriaďovateľa
4. Ing. Martin Vician člen zriaďovateľa
5. RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová člen zriaďovateľa
6. Mgr. Ľubica Černáková člen rodičov
7. Elena Plučinská člen rodičov

8. Miriam Dohnalová člen pedagogických zamestnancov
9. Helena Tošalová člen nepedagogických zamestnancov