OZNAM PRE RODIČOV


OZNAMUJEME RODIČOM DETÍ POVINNOSŤ REALIZOVAŤ ÚHRADU PRÍSPEVKU ( ŠKOLNÉHO) VO VÝSKE 60,- €/ MESAČNE NA ZÁKLADE VZN č. 4/2023 MČ BA-KV, V RIADNE STANOVENÝCH TERMÍNOCH.

Príspevok za dieťa sa neuhrádza:

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby a iných zdravotných alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

  2. ktoré nedochádza do materskej školy v čase letných školských prázdnin (mesiac júl, august).


PRÍSPEVOK RODIČ UHRÁDZA VOPRED OD 1. - DO 10. DŇA V KALENDÁRNOM MESIACI (príklad: marec do 10.3.2023 = 60,00 eur)

Príspevok možno znížiť v prípade súrodencov žijúcich v jednej domácnosti, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa materskej školy:

  1. o 50 % v prípade druhého súrodenca, pričom tento súrodenec navštevuje tú istú materskú školu,

  2. o 100% v prípade tretieho súrodenca, pričom ostatní dvaja súrodenci navštevujú tú istú materskú školu.


Do počtu súrodencov sa započítavajú len súrodenci, ktorí neplnia povinné predprimárne vzdelávanie.

JE POTREBNÉ NASTAVIŤ SI PLATBY TRVALÝM PRÍKAZOM V BANKE NA DANÝ TERMÍN, PRÍPADNE PLATBY UHRÁDZAŤ INTERNET BANKINGOM

Príspevok zákonný zástupca uhrádza bezhotovostne, alebo vkladom na bankový účet:

SK80 5600 0000 0018 0414 1030. Pre identifikáciu platby je potrebné do poznámky uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Za 5-6 ročné deti (predškolákov) sa príspevok (školné) neuhrádza.


NEUHRADENIE PRÍSPEVKU DO DANÉHO TERMÍNU BUDE POVAŽOVANÉ ZA PORUŠENIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU A RIADITEĽKA MÔŽE ROZHODNÚŤ O PREDČASNOM UKONČENÍ DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLYSTRAVNÉ A  RÉŽIA

Príspevok, ktorý hradí zákonný zástupca na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej

školy je spolu 2,30 € (celodenná strava) a zahŕňa nasledovné:

  1. desiata v sume 0,55 EUR

  2. obed v sume 1,30 EUR

  3. olovrant v sume 0,45 EUR


bezolovrantová strava pre dieťa materskej školy je spolu 1,85 €

  1. desiata v sume 0,55 EUR

  2. obed v sume 1,30 EUR

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza, okrem príspevku vo výške nákladov na nákup potravín aj čiastočný príspevok na režijné náklady, vo výške 10 €/mesačne. Režijný príspevok je nevratný. Režijný príspevok sa uhrádza za každé dieťa, ktoré odobralo v mesiaci aspoň jeden obed.


ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA UHRÁDZA PRI CELODENNOM STRAVOVANÍ DIEŤATA STRAVNÉ + RÉŽIA = 65,00 €/mesačne


PRI BEZOLOVRANTOVOM STRAVOVANÍ DIEŤAŤA ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA UHRÁDZA STRAVNÉ + RÉŽIA = 55,00 €/mesačne


Príspevok na režijné náklady vo výške 7,00 €/mesačne uhrádza zákonný zástupca za dieťa, u ktorého podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a je mu umožnená donáška jedla do školskej jedálne.


STRAVA + RÉŽIA SA UHRÁDZA MESAČNE NAJNESKÔR DO 25. DŇA MESIACA, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa stravovanie má poskytnúť a to bezhotovostne, alebo vkladom na bankový účet: SK14 5600 0000 0018 0414 5031.